TỔNG HỢP CẤU TRÚC NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N2

Ebook tổng hợp toàn bộ cấu trúc ngữ pháp cũng như từ vựng trong chương trình Tiếng Nhật N2, tài liệu được trình bày rất dễ hiểu sẽ giúp bạn học tập, ghi nhớ những điểm cốt lõi trong chương trình Tiếng Nhật N2 dễ dàng.

Download: click here

Đăng nhận xét

0 Nhận xét