Compact First (2nd Edition) with key | PDF + CD

Compact First second Edition cd

Cambridge English Compact First Second Edition with Answers chuẩn bị kỹ lưỡng cho học viên trình độ B2 cho tất cả bốn bài thi của Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge First đã được sửa đổi từ 2015

Link Download:

Compact First 2nd Edition Student's Book (pdf)

SB_CD audio (mp3)

Compact First 2nd Edition WorkBook (pdf)

WB_CD audio (mp3)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét