[PDF] Collins work on your grammar - Advanced C1

work on your grammar - Advanced C1 pdf

Collins Work on your Grammar - Advanced (C1) là một cuốn sách thực hành mới bao gồm các điểm ngữ pháp chính cần thiết cho người học tiếng Anh ở trình độ Nâng cao (CEF trình độ C1).

Cuốn sách này là một nguồn tài liệu cần thiết cho những người học muốn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của mình. Mỗi đơn vị trong số 30 đơn vị trình bày một lĩnh vực ngữ pháp khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ và ví dụ rõ ràng. Tiếp theo là các bài tập thực hành để đảm bảo người học sẽ nhớ và có thể sử dụng những gì họ đã học một cách tự tin vào tiếng Anh viết và nói của họ.

Ngữ pháp được đề cập trong Collins Work on your Grammar - Advanced (C1) đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên nghiên cứu của Collins Corpus và kinh nghiệm của các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi. Do đó, cuốn sách này cung cấp nhiều thực hành hữu ích với các ví dụ xác thực, cập nhật về cách sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Bố cục có cấu trúc cẩn thận đảm bảo ngôn ngữ luôn rõ ràng và sách dễ điều hướng. Collins Work on your Grammar - Advanced (C1) lý tưởng cho việc tự học hoặc sử dụng trong lớp học và là một nguồn tài liệu cần thiết cho sinh viên và giáo viên.

DOWNLOAD 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét