First for Schools 3 with Answers (PDF)

First for Schools 3 pdf audio

Cambridge University Press, 2018. — 192 p.

Cambridge English First for Schools 3 bao gồm 4 bài kiểm tra cho kỳ thi First for Schools. Các tài liệu kiểm tra cho kỳ thi Cambridge English: First (FCE) for Schools này cung cấp phương pháp chuẩn bị kỳ thi xác thực nhất hiện có, cho phép thí sinh làm quen với nội dung và hình thức của kỳ thi và thực hành các kỹ thuật làm bài thi hữu ích

Download First for Schools 3 (pdf) 

Link Drive: Click here 

Đăng nhận xét

1 Nhận xét