Trắc nghiệm lý thuyết HÓA HỮU CƠ 10 - 11 - 12 (có lời giải)

Trắc nghiệm lý thuyết HÓA HỮU CƠ 10 - 11 - 12 (có lời giải) gồm 8 chuyên đề:

  • HIĐROCACBON
  • DẪN XUẤT HIDROCACBON – ANCOL - PHENOL
  • ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC
  • ESTE
  • CACBONHIDRAT
  • HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ
  • POLIME
  • TỔNG HỢP HỮU CƠ

TẢI VỀ 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét